Jezus-tot-de mensheid-kruistochtgebedsbroederschap

logoe-mailadres van de verantwoordelijke voor België:
 kruistochtgebedsbroederschap@post.com

e-mailadres van de verantwoordelijke voor Nederland:
kruistochtvangebednederland@caiway.net


Kruistochtgebedsgroep oprichten

Indien u een kruistochtgebedsgroep wil oprichten, of heeft opgericht en u wil lid worden van het broederschap, en uw gebedsgroep in de lijst laten opnemen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze staan in de Oorkonde van het broederschap, en zijn overeenkomstig de wensen van Jezus en Maria, waarbij wordt verwezen naar specifieke boodschappen. Indien u akkoord gaat met de Oorkonde, en deze wil naleven, stuurt u een e-mail naar de verantwoordelijke van uw land met daarin uw contactgegevens. Dan wordt het materiaal naar u opgezonden. De lidkaart is een bewijs dat men lid is van het broederschap, en ondergetekende verklaart daarbij de regelgeving te willen naleven.

Lid worden van een gebedsgroep

Als u lid wil worden van een gebedsgroep dan dient u ook akkoord te gaan met onze Oorkonde. U stuurt dan een e-mail naar het e-mailadres van de verantwoordelijke en neemt op die manier contact op met de gebedsgroep. De lidkaart wordt dan opgestuurd naar de gebedsgroep en bij uw bezoek kunt u deze dan in ontvangst nemen.

Nog vragen? Stuur een e-mail naar één van de e-mailadressen

Tekst van de Oorkonde van het broederschap:

Regelgeving voor de kruistochtgebedsgroep, volgens de wensen van Jezus en Maria:

  • Ieder lid besteedt persoonlijk dagelijks minstens 15 minuten aan het bidden van Kruistochtgebeden en besteedt daarnaast ook tijd aan het bidden van de litaniegebeden (cf. boodschap 24 augustus 2012, 23 januari 2013).
  • Men is een gebedsgroep vanaf twee personen. Jezus zei dat als er twee mensen in Zijn Naam samenkomen, Hij in hun midden is (cf. Matt. 18:20).
  • Bij iedere samenkomst moet er aanwezig zijn: een kruisbeeld en Wijwater om een kruisteken mee te maken (cf. boodschap 25 januari 2013).
  • De gebedsgroep begint en eindigt met Kruistochtgebed nr. 96 (cf. boodschap 25 januari 2013)
  • De gebedsgroep bidt de gebeden opgedeeld in categorieën, verdeeld over verschillende dagen, maar bidt per week zoveel mogelijk Kruistochtgebeden (cf. boodschap 16 mei 2012, 7 maart 2013 ).
  • Ieder lid bidt persoonlijk dagelijks de Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid (cf. boodschap 23 april 2011, 13 juni 2011).
  • De gebedsgroep komt samen op regelmatige basis, liefst meerdere dagen per week (cf. boodschap 7 maart 2013).
  • Elke gebedsgroep fungeert ook als missiepost in deze Missie van Redding, en dient zich in de mate van het mogelijke in te zetten om de boodschappen te verspreiden (cf. boodschap 3 september 2012, 22 januari 2013).

Ieder lid verbindt zich ertoe zich te houden aan deze regelgeving, ten einde een Jezus-tot-de-mensheid kruistochtgebedsgroep te vormen zoals Jezus en Maria dat verlangen, om actief deel te nemen aan de laatste wereldwijde Missie van Redding, en op deze manier zoveel mogelijk zielen te redden en het werk van de Antichrist en de Valse Profeet af te zwakken. Aan elke gebedsgroep wordt door God de Vader bijzondere bescherming verleend. (cf. boodschap 11 november 2012, 17 januari 2013).

Handtekening van de verantwoordelijke van de kruistochtgebedsgroep:

Gedaan te (plaats)                       op (datum)

Richtlijnen voor kruistochtgebedsgroepen

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wens te vormen. Ik zal jullie, Mijn strijdmacht, voorzien van gebeden die opgezegd zullen moeten worden om zielen te redden. Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en in hun rangen zal een echte strijdmacht van toegewijde volgelingen opstaan om de waarheid, over Mijn goddelijke belofte van redding voor allen, uit te dragen.

Deze groepen zullen, zoals door Mijn geliefde Vader voorgeschreven, de strijdmacht vormen die de duisternis van het kwaad, veroorzaakt door Satan en zijn gelovigen en volgelingen, aan zal pakken.

Boodschap van 10 augustus 2011

 

De combinatie van geduld, dagelijks stil gebed, de vorming van gebedsgroepen, het dagelijks bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, vasten en de heilige Rozenkrans tot Mijn geliefde Moeder, fungeren als de volmaakte formule om zielen te redden.

Ten minste twee mensen moeten samenkomen. Hopelijk zullen na verloop van tijd velen zich aansluiten bij deze missie om alle zielen te redden. Dit kan gebeuren in huizen of publieke plaatsen waar het jullie toegestaan is om bijeen te komen. Indien mogelijk zouden deze bijeenkomsten moeten plaatsvinden in gebedshuizen. Ook al moeten jullie starten met één of twee dagen per week en zijn het elke dag andere mensen die komen, wanneer jullie elkaar dagelijks kunnen ontmoeten – wat het doel is – zullen jullie er in ieder geval toch al mee kunnen beginnen. Als jullie groep groot genoeg is, kunnen jullie een vrijwillige leider en organisator aanstellen, of verschillende mensen kunnen deze verantwoordelijkheid delen, of gewoon afwisselen om deze verantwoordelijkheid te dragen. Misschien kunnen jullie van huis naar huis gaan.

Het wordt aanbevolen dat jullie beginnen met gebed: minstens één mysterie van de allerheiligste Rozenkrans van Onze Lieve Vrouw, traag en vanuit het hart gebeden. Het is raadzaam om aandacht te schenken aan wat jullie zeggen en om te weten wat jullie zeggen en tegen wie jullie spreken, zowel bij de Rozenkrans, de Kruistochtgebeden als het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.

Denk eraan dat Onze Lieve Vrouw beloofd heeft om een kring van bescherming te plaatsen rond diegenen die dagelijks drie mysteries van haar allerheiligste Rozenkrans bidden. Onze Lieve Vrouw heeft de mensen van alle geloofsovertuigingen verzocht om haar Rozenkrans te bidden.

Recente boodschappen, die gegeven werden sinds de laatste bijeenkomst, zouden traag en eerbiedig gelezen moeten worden. Niemand moet de boodschappen interpreteren want Jezus heeft reeds gezegd dat zelfs Maria van de Goddelijke Barmhartigheid niet bevoegd is om deze te interpreteren. Door een onjuiste interpretatie zouden zielen zich kunnen afkeren en het doel van deze missie is om naar alle zielen, van elke geloofsovertuiging of met geen geloof, de hand uit te steken. Niemand wordt uitgesloten. Het zou nuttig zijn als kopieën van de boodschappen, die jullie lezen, uitgedeeld worden aan diegenen die geen computer hebben.

Het is raadzaam dat alle kruistochtgebeden en litanieën gebeden worden, waarbij aan de mensen voldoende tijd geboden wordt om, wanneer dat gevraagd wordt, hun eigen intenties toe te voegen. Het is het beste dat de mensen hun eigen intenties in stilte bidden. Misschien kunnen de mensen hun hoofd buigen en terug opheffen wanneer zij klaar zijn zodat jullie verder kunnen gaan zonder iemand te onderbreken. Denk eraan dat sommige mensen grote families hebben en dus veel intenties en het is belangrijk dat deze allemaal ingesloten worden. In de tweede litanie is het aan te raden dat zielen, die in volledige duisternis verkeren, en diegenen die dezelfde dag zullen sterven, bij jullie andere intenties ingesloten worden.

Als de groep groot genoeg wordt, kan er misschien een leidsman voor de groep staan zodat men weet wanneer de mensen klaar zijn met hun intenties en de gebeden voortgezet kunnen worden.

Bid vervolgens het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid vanuit jullie hart, gevolgd door het speciale gebed dat door Onze Heer gegeven werd:

O Heer, vervul mij nu met de gave van de Heilige Geest
om Uw Allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen
die ik in Uw Naam moet helpen redden.
Help mij om hen, door mijn gebeden,
te bedekken met Uw kostbaar bloed
zodat zij tot Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden.
Verleen mij de gave van de Heilige Geest
zodat deze arme zielen kunnen genieten van Uw Nieuw Paradijs.
Amen.

Jezus verzoekt ons, door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, om het volgende:

‘Bid dit gebed elke dag nadat jullie het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid gebeden hebben en jullie zullen dan, door jullie trouw aan Mij, helpen om Mijn kinderen te redden.’

Het Kroontje mag ook gezongen worden. Ook de resterende mysteries van de Rozenkrans zouden gebeden moeten worden als de tijd het toelaat dat de groep dit samen doet. Als niet iedereen kan blijven voor de laatste mysteries is het raadzaam dat diegenen, die dat kunnen, blijven om deze te bidden. Denk eraan dat er een grote kracht ligt in het samen bidden als kruistochtgebedsgroep.

Discussies over de boodschappen zouden beperkt moeten worden tot ondubbelzinnige en exacte citaten uit de originele boodschappen. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat iedereen bidt om onderscheidingsvermogen aangaande de boodschappen omwille van het grote gevaar de boodschappen verkeerd te interpreteren. Als jullie moeite hebben met het begrijpen van een bepaalde boodschap, is het raadzaam dat jullie er rond bidden.

Als de groep groot genoeg is, kan de ene kant van de kerk afwisselend met de andere kant de Rozenkrans bidden.

Het is zeer belangrijk zich niet te haasten. Deze gebedsgroepen zullen een groot werk verrichten aangezien zij deel uitmaken van Gods strijdmacht in deze strijd om zielen. Gebed is het wapen. Probeer a.u.b. in gedachten te houden dat hoe voortreffelijker het gebed zal zijn, hoe voortreffelijker ook het wapen zal zijn.

Terwijl Onze Heer verzocht heeft om het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid om 15.00u te bidden, heeft Hij eveneens gevraagd om dit Kroontje dikwijls op een dag te bidden.

Lijst van de kruistochtgebedsgroepen

De contactgegevens en plaatsnamen van de gebedsgroepen worden niet online gepubliceerd, omwille van privacy redenen. Om contact op te nemen met een gebedsgroep in uw buurt, dient u eerst een e-mail te sturen naar de beheerder. Dank voor uw begrip.

Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

Het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

In 1933 gaf God aan Zuster Faustina een opmerkelijk visioen van Zijn barmhartigheid.

De zuster vertelt ons:

‘Ik zag een groot licht, met God de Vader in het midden daarvan. Tussen dit licht en de aarde zag Ik Jezus aan het kruis genageld, zodanig dat God, bij het willen aanschouwen van de aarde, doorheen de wonden van Onze Heer moest kijken en ik begreep dat God ter wille van Jezus de aarde zegende.’

Of in een ander visioen, op 13 september 1935, schrijft zij:

‘Ik zag een engel, de uitvoerder van Gods toorn… op het punt staan de aarde te treffen… Ik begon vanwege de wereld vurig tot God te smeken met woorden die ik innerlijk hoorde.

Terwijl ik op deze manier bad, zag ik de hulpeloosheid van de engel en hij kon de rechtvaardige straf niet uitvoeren…’

De volgende dag leerde een innerlijke stem haar het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid op de kralen van een gewone rozenkrans.

Jezus zegde later aan Zuster Faustina:

‘Bid het Kroontje dat Ik je geleerd heb onophoudelijk. Iedereen die dit bidt, zal grote barmhartigheid ontvangen in het uur van de dood. Priesters zullen het zondaars als laatste hoop aanbevelen. Zelfs de meest verharde zondaar zal, als hij dit Kroontje slechts één keer bidt, de genade van Mijn oneindige barmhartigheid ontvangen. Ik wil onvoorstelbare genaden schenken aan diegenen die op Mijn barmhartigheid vertrouwen.’

‘Wanneer zij dit Kroontje bidden in aanwezigheid van de stervende, zal Ik – niet als de Rechtvaardige Rechter maar wel als de Barmhartige Redder – tussen Mijn Vader en de stervende persoon staan.’